Επιλέξτε Χώρα

Εταιρική Υπευθυνότητα

Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθάμε με συνέπεια τις τοπικές μας κοινότητες, να δείχνουμε σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, καθώς και στο μέλλον του πλανήτη μας.

Οι επιχειρηματικοί μας στόχοι συνδέονται στενά με την ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στους συνανθρώπους μας, στους καταναλωτές, καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως υπεύθυνοι πολίτες που νοιάζονται για την ευημερία της κοινωνίας μας, διατηρούμε στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε.
Καθετί που κάνουμε μέσω των εργασιών μας, των ανθρώπων μας και των μαρκών μας, καθοδηγείται από τη Φιλοσοφία και τις Αξίες μας.

Η Φιλοσοφία μας

EUREKA Κοινωνική Συνεισφορά

Στην Εύρηκα, είμαστε μια οικογένεια. Από το 1959, οι αξίες του σεβασμού, της εκτίμησης και της υποστήριξης στους ανθρώπους, στην κοινωνία μας και στο περιβάλλον υπήρξαν πάντοτε και εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της φιλοσοφίας της εταιρείας. Κάθε αναπτυξιακός στόχος της Εύρηκα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και τις κοινότητές.

Στηρίζουμε έναν μεγάλο αριθμό μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ιδρυμάτων & φορέων παρέχοντας σταθερά τη βοήθειά μας μέσα από ένα σύνολο χρηματικών & προϊοντικών δωρεών και χορηγιών. Στηρίζουμε διαχρονικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο να προστατέψουμε την ποιότητα της ζωής τους και να βελτιώσουμε παράλληλα την καθημερινότητά τους. Επίσης βοηθάμε τοπικούς φορείς με έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

EUREKA Βιωσιμότητα & Περιβάλλον

Εξελισσόμαστε συνεχώς για να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας μας, να προστατέψουμε τους ωκεανούς και την πανίδα από τα πλαστικά, και να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση των εργασιών μας στο περιβάλλον, ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να βιώσουν τον πλανήτη που αγαπούμε.

Οι Λειτουργίες μας

Με υψηλό αίσθημα οικολογικής συνείδησης, πρώτιστος στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των εργοστασίων μας. Για να το κάνουμε αυτό, εφαρμόζουμε εξελιγμένες πρακτικές και μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθετώντας προηγμένες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής αλλά και σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.
Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στον Βόλο, εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015, επιτυγχάνοντας να διατηρούμε όλους τους περιβαλλοντικούς μας δείκτες χαμηλότερους από τα όρια που ορίζει η νομοθεσία.

Βιωσιμότητα & Περιβάλλον

EUREKA Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο περιλαμβάνουν:

  • τη διαχείριση των εκπομπών σκόνης από την επεξεργασία των προϊόντων
  • τη διαχείριση της ενέργειας και του νερού
  • τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
  • την ανακύκλωση υλικών
  • την ορθή απόρριψη υλικών

Επίσης, έχουμε καθιερώσει τη διατήρηση Αρχείου Περιβαλλοντικών Θεμάτων, στο οποίο καταγράφεται, παρακολουθείται και αναλύεται η επίδοση μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό να παίρνουμε προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο περιλαμβάνουν:

EUREKA Η στάση μας όσον αφορά την Ανακύκλωση

Εκτός από την προώθηση και την ενθάρρυνση της πρακτικής της ανακύκλωσης στις κοινότητές μας, ενεργούμε προληπτικά και μειώνουμε συνεχώς τη χρήση ή την ποσότητα πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Όμιλος Εύρηκα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Green Dot Κύπρου. Είμαστε, επίσης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.), που δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Συσκευασιών και την Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασιών.

Οι ενέργειές μας πιστοποιούνται από την παρουσία των συμβόλων της Green Dot στην πλειονότητα των συσκευασιών των προϊόντων μας, και ενισχύονται από τη συστηματική ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των υπαλλήλων όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Η στάση μας όσον αφορά την Ανακύκλωση